Погребване на РАО - ДОВОС и ДОСВ за изграждане на НХРАО

A A A

ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА НА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНО ХРАНИЛИЩЕ ЗА ПОГРЕБВАНЕ НА НИСКО- И СРЕДНОАКТИВНИ РАДИОАКТИВНИ ОТПАДЪЦИ – НХРАО


ЧАСТ 1 – Анотация на инвестиционното предложение за строителство, дейности и технологии на НХРАО
ЧАСТ 2- Алтернативи на предлаганите технологии и мотивите за направения избор
ЧАСТ 3 – Описание и анализ на компонентите и факторите на околната среда и на материалното и културното наследство, които ще бъдат засегнати в голяма степен от инвестиционното предложение, както и взаимодействието между тях
ЧАСТ 4 – Описание, анализ и оценка на предполагаемите значителни въздействия върху населението и околната среда, в радиационен и нерадиационен аспект, в резултат на реализацията на НХРАО, ползването на природните ресурси, емисиите на вредните вещества при нормална експлоатация и при извънредни ситуации, генерирането на отпадъци и създаването на дискомфорт
ЧАСТ 5 – Характеристика на рисковете за околната среда, населението в района и работещите на обекта при потенциални аварии и инциденти
ЧАСТ 6 – Кумулативен ефект
ЧАСТ 7 – Трансгранично въздействие
ЧАСТ 8 – Информация за използвани методики за прогноза и оценка на въздействието върху околната среда
ЧАСТ 9 – Описание на мерките, предвидени да предотвратят, намалят или където е възможно да прекратят значителните отрицателни въздействия върху околната среда и план за изпълнението на тези мерки
ЧАСТ 10 – Становища и мнения на засегната общественост, на компетентните органи за вземане на решение по ОВОС и други специализирани ведомства, в резултат на проведени консултации
ЧАСТ 11 и 12 – 11: Заключение на експертите, 12: Описание на трудностите при изготвяне на ДОВОС

ПРИЛОЖЕНИЯ


ПРИЛОЖЕНИЕ 1 – Нетехническо резюме
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 – Доклад за оценка на степента на въздействие (ДОСВ) на инвестиционно предложение “Изграждане на Национално хранилище за погребване на ниско- и средноактивни радиоактивни отпадъци – НХРАО” върху предмета и целите за опазване на защитени зони

       Приложения към ДОСВ

Приложение 1 – Писмо от РИОСВ – Враца до ДП РАО


Приложение 2 – Генерален план
Приложение – 3 – Имоти и НТП
Приложение 3.1 – Имоти и НТП
Приложение 3.2 – Скици на имотите
Приложение 3.3 – МЗХ смяна предназначениe ПИ
Приложение 4 – Вертикален разрез
Приложение 5 – Схема бариери

Приложение 6 – Писмо, достъп до обществена информация


Приложение 7.1 – Карта ЗЗ “Златията”


Приложение 7.2 – Карта ЗЗ “Острови Козлодуй”


Приложение 7.3 – Карта на ЗЗ “Река Огоста”


Приложение 7.4 – Карта на ЗЗ “Река Скът”


Приложение 8 – Карта растителност


Приложение 8.1 – Карта растителност


Приложение 8.2 – Таксационни данни ДГС-Оряхово


Приложение 8.3 – Справка теренни наблюдения


Приложение 9 – Карта НХРАО спрямо зони


ПРИЛОЖЕНИЕ 10 – Документи експерти

Декларации

Декларация Г. Загоров


Декларация Д. Кючуков


Декларация М. Михайлов

Дипломи

Диплома Г. Загоров


Диплома Д. Кючуков


Диплома М. Михайлов


Докторска степен Д. Кючуков

Удостоверения

Удостоверение Г. Загоров


Удостоверение Г. Загоров


Удостоверение М. Михайлов

Стаж специалност


Д. Кючуков
Г. Загоров
М. Михайлов

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 – Актуализирано задание за определяне на обхват и съдържание на ДОВОС на ИП за изграждане на НХРАО


Приложения към Актуализирано задание за определяне на обхват и съдържание на ДОВОС на ИП за изграждане на НХРАО

ПРИЛОЖЕНИЯ 4, 5, 6 – Нормативна база, използвана литература, входни данни


ПРИЛОЖЕНИЕ 7 – Проведени консултации


ПРИЛОЖЕНИЕ 8: Нагледни материали /таблици, карти, схеми и др./

РАЗДЕЛ 1


Приложение 8-I.1 – ПЪТ-ПУП-ПП път


Приложение 8-I.2 – ПЪТ ситуация и трас. план


Приложение 8-I.3 – ПЪТ обзорна карта


Приложение 8-I.4 – Координатен регистър


Приложение 8-I.5 – Сравнителен анализ на потенциалните площадки


Приложение 8-I.5 – Схема на използвания подход при предварителната оценка на безопасността


Приложение 8-I.7 – Ситуация кабели БТК


Приложение 8-I.8 – ПУП НХРАО


Приложение 8-I.9 – Временни депа по КВС


Приложение 8-I.10 – Ситуация водопровод


Приложение 8-I.11 – Парцеларен план ЕЛБА

РАЗДЕЛ 2


Приложение 8-II.1 – Генерален план


Приложение 8-II.2 – Конструкция геодезични репери


Приложение 8-II.3 – Геодезична мрежа


Приложение 8-II.4 – Строителна техника, траншея


Приложение 8-II.5 – Строителство 2 и 3 етап траншея


Приложение 8-II.6 – Прилагане на строит. техника за тунел


РАЗДЕЛ 3


Приложение 8-III.1 – Скица имот 254, юли 2013


Приложение 8-III.2 – Скица имот 355, юли 2013


Приложение 8-III.3 – Канал PP-2, чертеж-4, цялото трасе


Приложение 8-III.4 – Ситуация НС


ПРИЛОЖЕНИЕ 9 – Авторски колектив


ПРИЛОЖЕНИЕ 9 – Декларации


План за ангажиране на заинтересованите страни


IMPACTULUI DE MEDIU A PROPUNERII INVESTIȚIONALE PENTRU CONSTRUIREA DEPOZITULUI FINAL NAȚIONAL DE ÎNGROPARE DEȘEURI RADIOACTIVE DE SLABĂ ȘI MEDIE ACTIVITATE – DNDRA
PLANUL PENTRU IMPLICAREA PĂRȚILOR COINTERESATE

Формуляр за оплаквания


Формуляр за оплаквания (рум. език) /Public Grievance Form RO


Становище от ДП РАО по чл. 17, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС по предложнията, препоръките, мненията и възраженията в резултат на обществени обсъждания на ДОВОС за ИП “Изграждане на национално хранилище за погребване на ниско- и средноактивни радиоактивни отпадъци – НХРАО”

Нагоре