Кариери

A A A
CV образецИнструкция за набиране, подбор и назначаване на персонала в ДП РАО

Всички дейности, свързани с набиране, подбор и назначаване на персонала в Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци” (ДП РАО) са регламентирани в управленска инструкция, чиято последна редакция е утвърдена от изпълнителния директор и е въведена в действие на 12 септември 2019 г.

При подготовката на документа са отчетени: съвременните тенденции за управление на човешките ресурси; изискванията на българското трудово законодателство; участието на синдикалните организации в процеса по набиране на компетентен и квалифициран персонал, в съответствие със спецификата и нуждите за изпълнение на дейността на ДП РАО.

Инструкцията има за цел да определи общата рамка и условия с оглед осигуряване на последователно и ефективно управление на кадрите чрез прилагане на система за подбор и назначаване на компетентен и квалифициран персонал в предприятието.

Документът регламентира целия процес по подбор на кадри:  идентификация на свободните работни позиции; подготовка на документация  във връзка с изискванията за длъжността; разпространение на информация за обявяване на подбор; утвърждаване на комисия; осъществяване на етапите на подбора, договаряне между работодателя и бъдещия служител и др.

Едно от принципните положения в инструкцията е свободните места да бъдат обявявани първоначално за вътрешен подбор.

Управлението на дейностите по набиране на кандидати, подбор, избор и назначаване/ преназначаване на персонала в ДП РАО преминава през следните етапи:

  1. Наличие в Длъжностното разписание на свободно работно място (длъжност) или незаета щатна бройка
  2. Одобрен доклад и обявяване на свободно работно място (длъжност) или незаета щатна бройка
  3. Определяне на изискванията към кандидата (съгласно изискванията по длъжностна характеристика)
  4. Набиране на кандидати
  5. Подбор на кандидати: фаза 1 – ПО ДОКУМЕНТИ
  6. Подбор на кандидати: фаза 2 – ТЕСТОВА ПРОВЕРКА
  7. Подбор на кандидати: фаза 3 – ИНТЕРВЮ ЗА ПОДБОР
  8. Назначаване/Преназначаване на избрания кандидат

ВАЖНО

Според т. 3.8.4. от Инструкцията всички одобрени за назначаване кандидати от външен подбор задължително подлежат на проверка:

а) съгласно изискванията на чл. 4, ал. 4 от Закона на Държавна агенция “Национална сигурност” (ЗДАНС), Правилника за прилагане на ЗДАНС (чл. 40, ал. 1, т. 2, чл. 44 и чл. 45) – за позиции, за които се изисква такова, и Наредба за осигуряване на физическа защита на ядрени съоръжения, ядрен материал и радиоактивни вещества;

б) съгласно Списък на медицинските противопоказания (за работа в среда с йонизиращи лъчения) към Наредба №11/22.10.2018 г. на МЗ за здравни норми и изисквания при работа в среда с йонизиращи лъчения;

в) медицински прегледи и психофизиологични изследвания съгласно изискванията на Наредба №3/28.02.1987 г. за задължителни предварителни и периодични медицински прегледи на работниците, издадена от министъра на народното здраве.

Реализирането на цялостния процес по подбора се осъществява от  комисии, в които са включени: ръководителите на управления и отдели, главните инженери на специализираните поделения, юрист, експерти по човешки ресурси, обучение и квалификация и/или други експерти, в зависимост от нуждите на обявените подбори.

Нагоре