Кариери

A A A

За момента няма свободни позиции.

CV Образец
Инструкция за набиране, подбор и назначаване на персонала в ДП РАО

Всички дейности, свързани с набиране, подбор и назначаване на персонала в Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци” (ДП РАО) са регламентирани в специална управленска инструкция, чиято последна редакция е утвърдена от изпълнителния директор и е въведена в действие на 30 юли 2015 г. При подготовката на документа са отчетени: съвременните тенденции за управление на човешките ресурси; изискванията на българското трудово законодателство; участието на синдикалните организации в процеса по набиране на компетентен и квалифициран персонал; съответствието със спецификата и нуждите за изпълнение на дейността на ДП РАО.

Инструкцията има за цел да определи обща рамка и условия, с оглед осигуряване на последователно и ефективно управление на кадрите чрез прилагане на система за подбор и назначаване на компетентен и квалифициран персонал в предприятието.

Документът регламентира целия процес по подбор на кадри:  идентификация на свободните работни позиции от съответните ръководители на звена; подготовка на документация и разпространение на информация за конкурс за тези работни места; назначаване на комисия за подбор; правила за провеждане на конкурс; договаряне между работодателя и бъдещия служител и др.

Едно от принципните положения в инструкцията е свободните места да бъдат обявявани първоначално за вътрешен подбор. Подборът е задължителен за всички свободни длъжности с изключение на членовете на мениджърския екип: директор, главен инженер на специализирано поделение, началник на отдел и ръководител на сектор.

Според правилата, регламентирани с тази инструкция, се установява следният последователен ред за извършване на подбор в ДП РАО:

1. Изготвяне на обява за свободните работни места;

2. Обявяване на свободните работни места;

3. Организиране на вътрешен подбор (обявен чрез местата за разпространение на вътрешна информация – табла и информационна система на ДП РАО);

4. Организиране на външен подбор за незаетите чрез вътрешен подбор места (обявен чрез Интернет сайта на ДП РАО, информационните центрове на Предприятието и по преценка – чрез медиите и бюрата по труда);

5. Подбор по документи, подадени за конкретна обявена свободна позиция;

6. Провеждане на тест и последваща среща събеседване;

7. Назначаване/преназначаване на одобрените кандидати.

До участие в обявен подбор се допускат само лица, които отговарят на посочените в обявата изисквания.


ВАЖНО

Според т. 3.8.1.1. от Инструкцията всички одобрени за назначаване кандидати от външен подбор задължително подлежат на проверка:

а) съгласно изискванията на чл. 4, ал. 4 от Закона на Държавна агенция “Национална сигурност” (ЗДАНС), Правилник за прилагане на ЗДАНС (чл. 40, ал. 1, т. 2, чл. 44 и чл. 45) – за позиции, за които се изисква такова и Наредба за осигуряване на физическа защита на ядрени съоръжения, ядрен материал и радиоактивни вещества;

б) съгласно Списък на медицинските противопоказания (за работа в среда с йонизиращи лъчения) към Наредба №29 на МЗ за здравни норми и изисквания при работа в среда с йонизиращи лъчения;

в) медицински прегледи и психофизиологични изследвания съгласно изискванията на Наредба №3 от 28.02.1987 г. за задължителни предварителни и периодични медицински прегледи на работниците, издадена от министъра на народното здраве.


Със задачата да реализират цялостния процес по подбора са натоварени  комисии, в които, в зависимост от необходимостта на кадри, са включени: директорите на дирекции, главните инженери на специализираните поделения, юрист, експерти по човешки ресурси, обучение и квалификация.

Инструкцията за подбор и назначаване на служители е валидна за всички поделения и Главно управление на ДП РАО.

Нагоре