Buyer’s profile

(Български) Извършване на анализ на основните бизнес процеси, информационните потоци и информационно- технологичните (ИТ) процеси в ДП „РАО”, изготвяне на ИТ Стратегия на ДП РАО за периода 2015-2020г. и разработване на Техническа спецификация за изграждане на Интегрирана Информационна Система за Управление на РАО (ИИСУРАО) – ID 9048300

01.12.2015 - 10.12.2015

Top